Kontakt

Kontakt na adres poczty elektronicznej - biuro@absolutorium-pp.pl

W mailu prosimy zawrzeć:
-Imię i Nazwisko
-Wydział-Kierunek
-Numer zgłoszenia na Absolutorium (jeżeli taki już Państwo go otrzymali)

Uprzejmie informujemy, że w świetle postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw nr 5 poz. 46 rozdz. 3 §8 pkt 1 skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu lub poczty elektronicznej niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.